Mapforce

Mapforce jest wybitnym narzędziem do mapowania danych, które jest przystosowane do automatycznego generowania kodu mapowania w wielu językach włączając: XSLT, Java, C++, C#, etc… Posiadając zdolność do korelowania (wiązania) danych z jednego dokumentu utworzonego przy pomocy różnych schematów XML i mapowania baz danych wraz z dokumentami XML, staje się ostatecznym narzędziem wykorzystywanym do integracji danych. Jest niezbędnym narzędziem wykorzystywanym przez developerów, architektów stron internetowych, integratorów systemów kierujących się zaletami produktu takimi jak niska cena w stosunku do wydajności programu, możliwość integracji różnych źródeł danych, etc… Użytkownicy Mapforce w prosty sposób mogą wykorzystywać wizualne mappingi utworzone z pokrewnych baz danych do zdefiniowanych schematów XML. Program auto-generuje odpowiedni kod wymagany do zbierania danych ze źródeł do docelowego schematu XML do użytku w skonfigurowanej aplikacji integrującej dane na serwerze. Kolejną zaletą Mapforce jest zapewnienie kompatybilności, operatywności danych na różnego rodzaju platformach, serwerach, językach programowych, środowiskach bazo-danowych. Zbieranie danych w format XML jest dopiero połową drogi w projekcie integracyjnym, następnym krokiem jest transformacja z jednego formatu XML do innego używając XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations).

mapforce

Mapforce zapewnia intuicyjny interfejs dla grafika do zdefiniowania zaawansowanych XMLàXML mappingów. Współpracuje z pokrewnymi bazami danych takimi jak Microsoft SQL Server i Oracle9i lub jakąkolwiek ADO lub ODEC. Generowanych jest tysiące linii kodowych oraz projektów XSLT, użytkownik nie musi robić tego samodzielnie co oczywiście zaoszczędza czas, ponadto istnieje możliwość podglądu tworzonego projektu XSLT oraz próbek danych wyjściowych podczas pracy.

Mapforce wyposażony jest w bibliotekę funkcji mapowania danych, która pozwala użytkownikowi na definiowanie procesów / zasad manipulacji danych opartych na logice Boolean, operacjach powiązanych , komutacjach matematycznych lub innych zdefiniowanych funkcjach, etc… Dla aplikacji w których wykorzystane były języki Java, C++ lub C# (zamiast XSLT), generowany jest opcjonalnie kod transformacji XMLàXML.

Telefon kontaktowy: 022 5098690

Partnerzy

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×